Co dělat při mimořádné události >> Dopravní nehoda

Zásady chování při dopravní nehodě

8. prosince 2014 (po)

V případě dopravní nehody je nutné zabezpečit jakýmkoliv způsobem předání informace kterékoliv složce integrovaného záchranného systému.

Linka tísňového volání 150, 155, 158, 156, 112.

Dopravní nehoda je událost v provozu na komunikacích, při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Povinnosti řidiče, který měl účast na dopravní nehodě:

 • Neprodleně zastavte vozidlo a vypněte motor.
 • Zajistěte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem), oblečte si reflexní vestu.
 • Zjistěte, zda dopravní nehodou nebyla způsobena zranění dalším účastníkům nehody.
  V případě potřeby poskytněte adekvátní pomoc.
 • Zdržte se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po nehodě.
 • Je-li nutno z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy odstranit vozidla, nečiňte to bez označení jejich postavení na vozovce; v ostatních případech vozidla nepřemisťujte.
 • Místo nehody a poškozená vozidla je nutno vyfotografovat a nakreslit si plánek nehody.
 • Prokažte si s dalšími účastníky nehody svoji totožnost; jedná se o zákonnou povinnost.
 • K dokumentaci průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody vyplňte údaje obsažené v „Záznamu o dopravní nehodě“. Je vhodné vyplnit i v případě, kdy se k nehodě nemusí přivolat Policie ČR.
 • Přivolání Policie ČR na místo dopravní nehody je povinné, pokud:
  • při dopravní nehodě došlo ke zranění nebo usmrcení osoby nebo škodě na jednom vozidle,
  • při dopravní nehodě vznikla škoda třetí osobě (např. vozidlo zapůjčené, nebo škoda na jiném majetku, např. na sloupu veřejného osvětlení, a majitel není na místě nehody),
  • je spor mezi účastníky dopravní nehody o výši škody, spor o zavinění nehody.

Prvotní hlášení pro policii o nehodě by mělo obsahovat:

 • místo nehody - orientační body místa,
 • zda došlo k újmě na zdraví - počet raněných, případně usmrcených,
 • zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek,
 • zda je přepravní prostředek označený oranžovou tabulí nebo jinou značkou,
 • kdo nehodu oznamuje,
 • případně další důležité informace.

Poskytněte podle svých schopností první pomoc !

 • zabraňte podle možností dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky provozu,
 • podle možnosti zabraňte pronikání ropných látek do vodotečí a kanalizace improvizovanými prostředky,
 • v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku nepřibližujte,
 • snažte se přečíst o jakou látku jde nebo přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce,
 • tato čísla uveďte v hlášení o nehodě.

Vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek!

Možné označení přepravního prostředku v případě, že se jedná o přepravu nebezpečných látek.

Bílá tabule s černým nápisem

Nebezpečný
náklad

 

Oranžová tabulka

01 1001
 • vrchní číslo udává druh nebezpečí
 • dolní číslo udává druh chemické látky

 

Průjezd vozidel IZS kolonou

Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, stanoví povinnosti pro řidiče, jak mají v koloně uvolnit průjezd vozidlům s právem přednosti.

Řidiči jsou povinni již při zastavení v koloně na dálnici a rychlostní silnici uvolnit pruh široký tři metry, a to takto:

 • Na silnici o dvou jízdních pruzích vytvoří mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh.
 • Na silnici o třech jízdních pruzích vytvoří mezi sebou průjezdný pruh vozidla v pravém a středním pruhu.
 • Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělicí pás.
 • Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána kromě vozidel vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.
8. prosince 2014 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster