Evakuace obyvatel

Evakuace obyvatelstva

26. listopadu 2014 (st)

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

Za tímto účelem město Olomouc zřídilo regionální evakuační středisko na Tererově náměstí 4 s kapacitou 100 osob. Více informací získáte v kapitole Evakuační střediska.

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu.

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Evakuační středisko

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu.

Evakuační středisko zajišťuje:

 • řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků
 • vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin
 • přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek
 • vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska
 • první zdravotnickou pomoc, popř. před nemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení
 • vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy
 • nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin
 • udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska
 • podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu

Přijímací středisko zajišťuje:

 • příjem evakuovaných osob
 • přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování
 • první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení
 • informování dotčených orgánů o průběhu evakuace
 • informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování
 • informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo
26. listopadu 2014 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster