Rizika území

Rizika území

12. května 2014 (po)

Obecní úřady obce s rozšířenou působností seznamují ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Tato kapitola seznamuje veřejnost s riziky na úseku ochrany obyvatel a krizového řízení. Ostatní rizika Vám sdělí věcně a místně příslušné správní orgány.

Na základě znalostí místních podmínek pracoviště odboru ochrany Magistrátu města Olomouce úzce spolupracuje se stavebním odborem a odborem životního prostředí. Uplatňuje svá stanoviska k územním rozhodnutím, stavebním povolením, havarijním plánům aj. z pohledu ochrany obyvatelstva, což zahrnuje oblast povodňové problematiky (záplavové území, povodňové plány) a rizikových objektů (objekty skladující nebezpečné látky).

12. května 2014 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster