Povodňová ochrana

Povodňová ochrana

19. prosince 2014 (pá)

Povodňovou problematiku řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (hlava IX, § 63-87). Ochrana před povodněmi představuje souhrn opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí.

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.
Může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, (zvláštní povodeň). Povodeň začíná vyhlášením II. stupně povodňové aktivity (SPA) nebo III. SPA a končí jeho odvoláním.

Stupně povodňové aktivity: vyjadřují míru povodňového nebezpečí prostřednictvím dosažených vodních stavů nebo průtoků v hlásných profilech.

I. SPA - stav bdělosti (nastává) voda zůstává v korytě, průtok však dosahuje nadprůměrných hodnot; situace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

II. SPA - stav pohotovosti (vyhlašuje se) voda vystupuje z koryta a začíná zaplavovat přilehlá území avšak ještě nepůsobí téměř žádné škody; aktivizují se povodňové orgány (zasedá povodňová komise).

III. SPA - stav ohrožení (vyhlašuje se) voda začíná zaplavovat i území, kde vznikají škody (nemovitosti, významné dopravní spojnice, infrastrukturní prvky); provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Povodňové orgány: zajišťující řízení ochrany před povodní. Povodňové orgány se řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

 • orgány obcí
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • krajské úřady
 • Ministerstvo životního prostředí ČR

Po dobu povodně:

 • povodňové komise obcí
 • povodňové komise obcí s rozšířenou působností
 • povodňové komise krajů
 • Ústřední povodňová komise

Při vyhlášení krizového stavu přejímá řízení krizový štáb obce, pokud je zřízen. Povodňová komise je jeho součástí.

Úkoly povodňových orgánů obcí:

 • prověřují připravenost účastníků povodňové ochrany podle povodňových plánů,
 • organizují hlásnou povodňovou službu (pro varování obyvatelstva v místě povodně) a dále informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obcí níže po toku,
 • organizují povodňovou hlídkovou službu,
 • zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce,
 • vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • zajišťují evakuaci a nouzové přežití obyvatel,
 • provádějí povodňové prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod,
 • zpracovávají zprávu o povodni,
 • vedou záznamy v povodňové knize (přijatá opatření, vydané příkazy a rozhodnutí).
19. prosince 2014 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster