Havarijní plánování

Havarijní plánování

19. prosince 2014 (pá)

Havarijním plánováním se rozumí soubor činností a postupů uskutečňovaných ministerstvy a jinými správními úřady a dotčenými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k plánování opatření za účelem provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí, a to vždy s použitím dosažitelných sil a prostředků (např. integrovaný záchranný systém dále IZS). Cílem havarijního plánování je vytvořit funkční dokument - havarijní plán jehož základem je kvalitně provedená analýza rizik.

Druhy havarijních plánů:

1. Vnitřní havarijní plány

Krajský úřad Ol. kraje rozhoduje o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo do skupiny B s ohledem na charakter a množství nebezpečných látek v objektu nebo zařízení se nacházejících.

Ve vnitřních havarijních plánech jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie a vedoucích k minimalizaci škodlivých následků uvnitř objektu nebo u zařízení. Tyto plány zpracovávají provozovatelé objektů nebo zařízení zařazených do skupiny B.

2. Vnější havarijní plány

Ve vnějších havarijních plánech jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucích k minimalizaci jejích následků v okolí objektu nebo zařízení. Tyto plány včetně podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování zpracovávají provozovatelé objektů nebo zařízení zařazených do skupiny B ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Ol. kraje (dále HZS) a s odborem ochrany Magistrátu města Olomouce (dále MMOl). Krajský úřad Ol. kraje rozhodne o nutnosti zpracovat vnější havarijní plán a zároveň stanoví zónu havarijního plánování. Vnější havarijní plán projednává bezpečnostní rada kraje a schvaluje hejtman. Zpracování vnitřních a vnějších havarijních plánů musí být úzce koordinováno.

3. Havarijní plán obce s rozšířenou působností Olomouc

Havarijní plán obce s rozšířenou působností Olomouc (dále ORP) se zpracovává (dle zákona č.239/2000 Sb. a vyhlášky MV č.328/2001 Sb.) k řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Je to základní dokument představující souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací, k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení vzniklé mimořádné události a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Havarijní plán je určen k plánování a řízení postupu složek integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, právnické a fyzické osoby nacházející se na území obce ORP Olomouc.

Havarijní plán ORP Olomouc je součástí havarijního plánu Ol kraje. Tento dokument zpracovává HZS Ol. kraje ve spolupráci s odborem ochrany MMOl a schvaluje hejtman.

Havarijní plán je členěn:

3.1 Informační část: obsahuje analýzu možného vzniku mimořádné události a její následky a zásady provedení záchranných a likvidačních prací.

3.2 Operativní část: řeší síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce.

3.3 Plány konkrétních činností: řeší postupy při provádění záchranných a likvidačních prací:

 • plán vyrozumění: obsahuje způsoby informování o mimořádné události a způsoby vyrozumění složek integrovaného záchranného systému.
 • traumatologický plán: obsahuje postupy a organizaci neodkladné zdravotnické péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí.
 • plán varování obyvatelstva: obsahuje přehled a způsoby varování obyvatelstva o možném vzniku nebezpečí.
 • plán ukrytí obyvatelstva: obsahuje přehledy improvizovaných i stálých úkrytů a zásady zabezpečení ukrytí obyvatelstva.
 • plán individuální ochrany obyvatelstva: obsahuje množství a strukturu prostředků individuální ochrany, místa uskladnění a odpovědnost za vydávání prostředků individuální ochrany.
 • plán evakuace obyvatelstva: obsahuje zásady pro provádění, zabezpečení a řízení evakuace obyvatelstva.
 • plán nouzového přežití obyvatelstva: obsahuje nouzové ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou, léky, dodávky energií atd.
 • plán monitorování: obsahuje přehled stacionárních a mobilních monitorovacích zařízení a způsoby vyhodnocení získaných informací.
 • pohotovostní plán veterinárních opatření: obsahuje přehled mimořádných veterinárních opatření.
 • plán veřejného pořádku a bezpečnosti: obsahuje způsob zabezpečení veřejného pořádku.
 • plán ochrany kulturních památek: přehled movitých i nemovitých kulturních památek, jejich ochrana před haváriemi.
 • plán hygienických a protiepidemických opatření: hygienicko-epidemiologické opatření, pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných infekčních nemocí.
 • plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky: přehled spojení na hromadné informační prostředky, texty tísňových informací, způsoby poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení.
 • plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události: přehled skládek, spaloven a jiných zařízení na likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů.

Havarijní plán se zpracovává za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, z podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a z podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi. Na zpracování dílčích částí havarijního plánu se dále podílí Krajský úřad Ol. kraje, Krajská veterinární správa, Krajská hygienická stanice a Policie ČR.

19. prosince 2014 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster