Co dělat při mimořádné události >> Povodeň

Zásady chování při nebezpečí povodně

8. prosince 2014 (po)

Město Olomouc je v záplavovém území řeky Moravy ohroženo zaplavením více než jednou třetinou své rozlohy. Na území města Olomouce se můžete setkat se všemi druhy povodní. Bližší informace naleznete v kapitole Povodňová ochrana.

Před povodní:

 • Včas se na svém obecním úřadě informujte způsobu nebo možnostech evakuace v případě ohrožení při povodni.

Pokud Vás může povodeň ohrožovat:

 • Připravte si pytle a písek, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Další podrobnosti naleznete v kapitole Evakuace.

V případě ohrožení povodňovými jevy:

 • Přestěhujte majetek a cenné věci do prostor, které nejsou povodní ohroženy.
 • Připravte si evakuační zavazadlo a řiďte se pokyny k evakuaci.
 • Sledujte vysílání Českého rozhlasu, zprávy na webových stránkách města, informace ve vitrínách Povodňové komise města Olomouce.
 • Zabezpečte hospodářská a domácí zvířata.
 • Uzavřete hlavní přívod plynu a elektřiny.
 • Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený prostor. (Nezapomeňte na evakuační zavazadlo).

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí – statiku, rozvody energií.
 • Zlikvidujte případně uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Likvidaci doporučujeme provádět s ochrannými prostředky.
 • Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte pomoc.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

 

Stupně povodňové aktivity

stupne-povodnove-aktivity

I.Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI

o tomto stupni jsou informovány orgány samosprávy cestou odboru ochrany Magistrátu města Olomouce

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI

je zajištěna trvalá pohotovost havarijní služby města, zasedá povodňová komise, jsou přijímaná opatření v součinnosti s městskou policií a složkami IZS.

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ

realizace plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku v souladu s povodňovým plánem města Olomouce:

8. prosince 2014 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster