Rizika území >> Riziková území při extrémních přívalových srážkách

Riziková území při extrémních srážkách

14. ledna 2020 (út)

V rámci projektu „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ byla stanovena území ohrožená bleskovými povodněmi včetně návrhu příslušných protipovodňových opatření.

Prostřednictvím GIS analýzy byla vymezena velikost ploch náchylných ke vzniku povodní (přispívající plochy) a určena místa, kde voda při povodni vstupuje do zastavěného území tzv. kritické body.

Bylo identifikováno celkem 34 kritických bodů v městských částech Droždín, Holice, Chválkovice, Nemilany, Lošov, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany a Týneček. Pro jednotlivé kritické body byly zpracovány katalogové listy, které byly vyhodnoceny z hlediska zranitelnosti území do 4 kategorií (vysoká, střední a nízká rizikovost a vyřazené plochy). Katalogové listy obsahují informace o velikosti přispívající plochy, jejím průměrném sklonu, podílu orné půdy, podílu lesního porostu, dotčených katastrálních území, hustotě zástavby a místech omezujících odtokové poměry.

Pro kritická místa zařazená do vysoké a střední rizikovosti byl následně vypracován návrh doporučených preventivních, organizačních a agrotechnických protipovodňových opatření.

Dalším navazujícím krokem koncepčního řešení povodňové ochrany je skutečnost, že pro 10 nejvíce rizikových lokalit (v městských částech Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Řepčín, Radíkov, Slavonín, Topolany) obdrželo město Olomouc v září 2016 dotaci z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na řešení projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce“. Následně proběhlo výběrové řízení na řešitele a v červenci 2017 byly zahájeny práce na projektu.

Studie proveditelnosti je dokument řešící širší územní vztahy dané lokality, včetně geodetického zaměření, návrhu hydrologického a hydraulického modelu (malé záplavové území dané lokality), návrhu realizace možných technických protipovodňových opatření a jejich následné projednání s vlastníky dotčených pozemků až do úrovně uzavření smluv o smlouvě budoucí a stanovení položkových nákladů na realizaci. Takto připravený dokument bude následně podkladem pro projednání žádosti a schválení finančních prostředků z operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP) na realizaci. Současně bude tvořit i podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Příloha

Přívalové srážky v Radíkově – rok 2006

Fotografie

14. ledna 2020 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster