Rizika území >> Rizikové objekty

Rizikové objekty

14. ledna 2020 (út)

Jedná se o objekty, ve kterých je nakládáno (výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava) s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, jejichž nebezpečné vlastnosti jsou klasifikovány podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (REACH, CLP).

Systém prevence závažných havárií v těchto objektech upravuje zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Dle množství nebezpečných chemických látek nebo přípravků jsou objekty zařazeny pod dikci zákona do skupiny A (menší množství chem. látek) nebo skupiny B (větší množství chem. látek). V souladu s výše uvedeným zákonem provozovatelé těchto objektů musí zajistit zpracování příslušných dokumentů, dle charakteru zařazení - bezpečnostní program, bezpečností zpráva, vnitřní havarijní plán a vnější havarijní plán, jedná se o tzv. bezpečnostní dokumentaci.

Povinnosti obce na úseku prevence závažných havárií

Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech nebo zařízeních, v nichž je umístěna nebezpečná látka vykonávají:

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Český báňský úřad, Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, krajské hygienické stanice.

Obec se ve správním obvodu účastní pravidelných kontrol objektů, zařízení v nichž je umístěna nebezpečná chemická látka nebo přípravek plánovaných Českou inspekcí životního prostředí, současně plní povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií:

Obec zajišťuje:

  • oznámení veřejnosti o obdržení návrhu bezpečnostní dokumentace
  • možnost nahlížení veřejnosti do bezpečnostní dokumentace, přičemž soustřeďuje písemné vyjádření každé fyzické osoby
  • projednání (bezpečnostní radou města) a schválení vnějšího havarijního plánu primátorem města

Obec zasílá:

  • vyjádření veřejnosti a své vyjádření k návrhu bezpečnostní dokumentace krajskému úřadu

 

Seznam objektů, zařízení zařazených pod zákon o prevenci závažných havárií v ORP Olomouc

Název, adresa Druh nebezpečné chemické látky, přípravku Skupina dle zákona
Farmak a.s.
Na Vlčinci 3, Olomouc
www.farmak.cz
různorodé nebezpečné chemické látky A
  Veolia Energie ČR
Špičková výtopna Olomouc

Pavelkova 1081/20, Olomouc
www.veolia.cz
těžký topný olej, nebezpečí pro žp A
Tomegas spol. s.r.o.
Řepčínská 86, Olomouc
www.tomegas.cz
zkapalněné extremě hořlavé plyny A
  KRALUPOL a.s.
Olomoucká 34, Horka nad Moravou
www.kralupol.cz
zkapalněné extremě hořlavé plyny B

 

Ostatní objekty, zařízení nezařazené pod zákon o prevenci závažných havárií v ORP Olomouc

Evidované objekty jsou součástí havarijního plánu kraje, obec spolupracuje s hasičským záchranným sborem při pořizování údajů od subjektů, jejich evidenci i aktualizaci.

Název, adresa Nebezpečná látka
Primaplyn spol.s.r.o.
Pavelkova 18A, Olomouc
LPG
Plavecký bazén Olomouc
Legionářská 11, Olomouc
chlór
AQUAPARK Olomouc,a.s.
Kafkova 19, Olomouc
chlór
NESTLÉ Česko s.r.o.
Tovární 11/13, Olomouc
čpavek
Olma a.s.
Pavelkova 18, Olomouc
čpavek
Zimní stadion Olomouc
Hynaisova 9a, Olomouc
čpavek
Úpravna vody Příkazy
Příkazy
chlór
Úpravna vody Nenakonice
Nenakonice 397
chlór
Úpravna vody Černovír
Olomouc - Černovír
chlór
Plnírna PB Drahanovice
Drahanovice 99
LPG

Právní normy

Zákon

  • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Ostatní právní normy

  • Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
  • Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
  • Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
  • Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
  • Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Odkazy

14. ledna 2020 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster