Krizové řízení >> Krizové stavy

Krizové stavy

12. ledna 2015 (po)

Současná legislativa České republiky zná čtyři krizové stavy:

Vojenské krizové situace

Válečný stav

Norma - zákon: ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2
Vyhlašující orgán: Parlament
Důvod: je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení
Území: celý stát
Doba trvání: není omezeno

Nevojenské krizové situace

Stav ohrožení státu

Norma - zákon: ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7
Vyhlašující orgán:Parlament na návrh vlády
Důvod: je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy
Území:celý stát, omezené území státu
Doba trvání: není omezeno

Nouzový stav

Norma - zákon:ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5 a 6
Vyhlašující orgán: Vláda (předseda vlády)
Důvod: v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty a nebo vnitřní pořádek a bezpečnost
Území:celý stát, omezené území státu
Doba trvání: nejdéle 30 dnů

Stav nebezpečí

Norma - zákon:zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhlašující orgán: Hejtman kraje, primátor hl.m. Prahy
Důvod: jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů KI
Území: celý kraj, část kraje
Doba trvání: nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

 

Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních předpisů kraje. Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Rozhodnutí se zveřejňuje na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

Fotografie

12. ledna 2015 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster