Povodňová ochrana >> Vyhledávač nemovitostí v záplavovém území

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

22. července 2014 (út)

Povinnost zpracovat povodňový plán mají dle § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů., všichni vlastníci nemovitostí ve stanoveném záplavovém území.

Tato povinnost se vztahuje na stavby přímo ohrožené povodněmi nebo stavby, které mohou zhoršit průběh povodně. Vlastníci zpracovávají povodňové plány jednak pro svojí potřebu (v povodňovém plánu budou uvedeny základní činnosti a kontaktní údaje v případě hrozící povodně) a jednak pro potřebu povodňových orgánů, které tak získají nezbytné informace při organizaci a zabezpečení evakuace a zabezpečení nouzového přežití obyvatel.

Povodňové plány nemovitostí právnických a podnikajících fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické osoby jako vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně zpracovávají povodňové plány podle § 71 odst. 4 (nebo jim byla uložena podle § 71 odst. 5) vodního zákona. Povodňový plán právnické nebo podnikající fyzické osoby řeší přípravu a stanoví organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob – zaměstnanců, materiálních hodnot daného objektu, ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožujících životní prostředí a odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření využívající vlastních sil a prostředků. Povodňové plány právnických a podnikajících fyzických osob se zpracovávají individuálně podle povahy provozně technologických procesů daného subjektu.

Informace o tom, zda se nemovitost nachází v záplavovém území :

Vyhledávač nemovitostí v záplavovém území

TIP 1: U vyhledané nemovitosti se Vám zobrazí i předvyplněný formulář ke stažení.
TIP 2: V případě, že Vaše adresa nemovitosti nebyla nalezena, nejste v záplavové oblasti.

Podrobnější informace ke zpracování povodňových plánů Vám budou poskytnuty pracovníky odboru ochrany na tel. číslech: 588 488 531, 588 488 534, 588 488 530 a nebo na e-mailové adrese: [email protected].

22. července 2014 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster