Povodňová ochrana >> Opatření před povodněmi

Opatření před povodněmi

26. ledna 2015 (po)

A) Opatření organizačního charakteru:

a) Preventivní a přípravná opatření (mimo povodeň): stanovení záplavových území, povodňové plány, povodňové prohlídky, příprava předpovědní a hlásné služby, organizační a technická příprava, vytváření hmotných povodňových rezerv, příprava a školení účastníků ochrany.

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán města a obce s rozšířenou působností Olomouc soustřeďuje na jednom místě dostupné informace související s ochranou před povodněmi. Povodňový plán obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, postup při aktivizaci povodňových orgánů a zabezpečení hlásné a hlídkové služby.

Povodňový plán řeší možnosti ovlivňování odtokových poměrů, seznamuje s rozsahem ohroženého území a zajišťuje přípravu a organizaci zabezpečovacích a záchranných prací včetně obnovení narušených základních funkcí v územích postižených povodní.

Nedílnou součástí povodňového plánu města Olomouce jsou povodňové plány vlastníků nemovitostí a povodňové plány právnických a podnikajících fyzických osob.Vlastníci uvedených nemovitostí tak získali dokument popisující základní činnosti jak postupovat při povodni. Povodňové orgány města zase ucelený soubor informací o ohrožených nemovitostech, nezbytných při organizaci evakuace a zajištění nouzového přežití obyvatel.

Důležité odkazy:

Důležitá telefonická spojení:

b) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně: povodňová služba, varování, vyklizení záplavového území, řízené ovlivňování odtokových poměrů, zabezpečovací a záchranné práce.

Nedílnou součástí protipovodňových opatření je i systém monitoringu a varování. Bez kvalitních informací o vývoji stavu průtoků nad Olomoucí, předpovědní služby a možnosti vyrozumět obyvatele o hrozícím nebezpečí není řízení povodňové ochrany prakticky možné.

Statutární město Olomouc od roku 1998 vybudovalo v rámci projektu výstražného informačního systému síť 44 elektronických sirén, které na rozdíl od stávajících rotačních, umožňují vyrozumět obyvatelstvo prostřednictvím varovných signálů a formou hlasových zpráv uložených v paměti sirény, a to i cizojazyčně.

Instalací vodočetných latí na vybraných profilech řeky Moravy (u mostů Chomoutov, Černovír, Bristol, Velkomoravská a U Dětského domova) a realizací automatických monitorovacích stanic na řece Moravě v profilu Hynkov a Bystřici v profilu Velká Bystřice je umožněno získávat měřená data prostřednictvím dálkového přenosu dat. V neposlední v řadě byl vybudován i profil pro Trusovický potok v profilu Bohuňovice. Informace z těchto sond je získat na adrese www.hladiny.cz.

Součástí varovného systému bylo i vytvoření vlastní sítě srážkoměrných stanic, které monitorují území města Olomouce v místech, kde v uplynulém období došlo k projevu „bleskových“ povodní. Tato zařízení zajistí včasné varování havarijní služby města Olomouce a umožní tak zahájení preventivních opatření. V současné době jsou provozovány srážkoměrné stanice pro městské části Lošov, Radíkov a Slavonín. Využívány jsou dále informace i ze srážkoměrných stanic, které provozuje UP Palackého v městských částech Svatý Kopeček, Olomouc – město a Neředín.

c) Opatření po povodni: evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení situace a škod, odstranění povodňových škod a obnova území.

B) Opatření investičního charakteru:

Povodeň v červenci roku 1997 kulminovala podle rozsahu zaplaveného území na úrovni průtoku 784 m3/s (Q=784 m3/s). Bezprostředně po povodni v roce 1997 byly vyhodnoceny vlivy záplav na katastrálním území města a byla vypracována nová mapa rozlivu, který zasahuje cca 1/3 území města. Na základě ekonomického posouzení s.p. Povodí Morava vyplynulo, že protipovodňovou ochranu je rentabilní plánovat pro úroveň průtoku 650 m3/s. (Q = 650 m3/s). Samotná protipovodňová ochrana chránící město Olomouc byla naplánována na 3 samostatné etapy, které zajistí komplexní ochranu města Olomouce.

  • I. etapa zkapacitňuje úsek Moravy u Plynárny, kde se nachází pohyblivý jez. Tato etapa již byla realizována v roce 2007.
  • II. etapa je rozdělená na 2 části:
    • o II. A etapa - upravuje úsek od železničního mostu po obtokový kanál u plynárny, byla realizována v roce 2013.
    • o II. B etapa - navazující úprava úseku od obtokového kanálu po most u Bristolu, předpokládaný termín zahájení realizace v roce 2014.
      Celková délka úpravy koryta je 3,2 km. Součástí této etapy bude i stavba nových mostů na ulici Masarykova a na ulici Komenského.
  • III. etapa bude pokračovat úpravou nad Komenského ulicí dále výše po toku. Předpokládaný termín realizace je po dokončení II. B etapy.
26. ledna 2015 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster