Aktuality

Upřesňující informace k povodni 1997

9. července 2007 (po)

Povodeň v červenci roku 1997 byla způsobena několika faktory. Neobvykle dlouho trvající srážková činnost v povodí Moravy, která několika násobně překročila průměrné srážkové úhrny a nízká retenční schopnost krajiny způsobila zrychlený odtok.

Související malá kapacita poldrů, nevhodná úprava vodních toků a bystřin, absence zařízení umožňující řízenou inundaci, nepravidelná a nedostatečná údržba a prohlídky říčního koryta, nedostatečná integrita monitorovacích, informačních a varovných systémů a předpovědní služby, zapříčinila jednu z nejhorších přírodních katastrof našeho regionu. Za období od 4.7. do 8.7. napadlo na Pradědu 454 mm srážek (za celý červenec 631 mm).

6.7.1997 se začala hladina řeky Moravy výrazně zvedat. V noci ze 6.7. na 7.7. byl vyhlášen III.SPA, voda se vybřežila již vysoko nad Olomoucí. Během 6.7. stoupla hladina v povodí Moravy až o 2 m a v Olomouci protékalo přes 100 m3/s, ráno 7.7.byly vzestupy hladiny 2 – 6 m a Olomoucí již teklo okolo 200 m3/s, 8.7. to bylo přes 400 m3/s a měřicí stanice v Olomouci přestala pracovat. Kulminace první povodňové vlny proběhla v Olomouci 9.7. v 18.00 hod. Výška hladiny byla 647 cm na vodočtu na Nových Sadech, což podle vyhodnocení všech dostupných údajů odpovídalo průtoku cca 676 m3/s.
Druhá vlna následovala po dalších poměrně vydatných deštích 17.-21.7.1997. V tomto období však srážkové úhrny nebyly naštěstí tak extrémní. Dne 22.7. v 6.00 hod kulminovala hladina Moravy na vodočtu Nové Sady na výšce 444 cm, poté následoval postupný pokles.

Z celkové rozlohy okresu Olomouc 1 450,96km2 bylo zaplaveno 173,09 km2 což je 11,9%, evakuováno bylo téměř 8 000 osob. Celková škoda v Olomouci činila 2 484 milionů, přičemž 1 694 milionů byly škody na nemovitostech. Nejpostiženější lokalita v Olomouci byla podle počtu demolic Černovír, kde bylo vydáno celkem 83 demoličních výměrů, dále Povel s 32 výměry a třetí nejhorší Chomoutov s 24 výměry. Celkem bylo v Olomouci vydáno 191 demoličních výměrů.

Povodeň si v Olomouci naštěstí nevyžádala lidské životy. Totéž se však nedá říci o okrese Olomouc, kde utonulo pět osob.

9. července 2007 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster