Aktuality

Mimořádná veterinární opatření

16. února 2006 (čt)

Státní veterinární správa České republiky nařizuje z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky mimořádná veterinární opatření.

Č.j. RED/257/2006

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření

 1. Chovatelům, kteří chovají jako podnikatelé drůbež a nemají povinnost zaregistrovat svá hospodářství a údaje o počtu chované drůbeže podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje neprodleně nahlásit nejpozději do 28.2.2006 na adresu Mezinárodní testování drůbeže, s.p. Ústrašice, p. Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, údaje o hospodářství prostřednictvím "Registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně" zveřejněného na webové stránce Státní veterinární správy (www.svscr.cz) a uvedeného v příloze č. 6 k vyhlášce MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, a údaje o chované drůbeži - druhu, kategorii a kapacitě hospodářství.
 2. Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., U topíren 2/860, 170 41 Praha 7, jako pověřené osobě k vedení ústřední evidence podle plemenářského zákona, se nařizuje zajistit evidenci chovatelů uvedených v bodě 1, jejich hospodářství a údajů o chované drůbeži.
 3. Chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, se zakazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však od 28.2.2006, chovat drůbež ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa může chov drůbeže ve volném výběhu povolit za předpokladu, že krmivo a voda se drůbeži dává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro drůbež.
 4. Chovatelé uvedení v bodě 3 musí v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky MZe č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v platném znění, zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů a zároveň vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.
 5. Chovatelé uvedení v bodě 3 jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě:
  • pokles v příjmu potravy a vody o více než 20%,
  • pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny,
  • úmrtnost vyšší než 3 % týdně.
 6. Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Místně příslušná krajská veterinární správa může na základě vyhodnocení rizika povolit konání svodu drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem vylučujícím jakýkoliv kontakt s volně žijícími ptáky.
 7. Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků, vydaných Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní účastí a zakazuje se účast drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z České republiky na svodech v zahraničí.
 8. Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.
 9. Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí.
 10. Nařizuje se Ministerstvu vnitra zajistit provádění kontrol dokladů o provedené dezinfekci všech vozidel určených k přepravě zvířat na silničních hraničních přechodech při vstupu na území České republiky a v případě zjištění nedostatků, tj. nepředložení potvrzení o dezinfekci vozidla, neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě. Tato informace musí obsahovat název nebo obchodní firmu dopravce, registrační číslo vozidla, druh přepravovaných zvířat a adresu místa určení.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají k ochraně státního území České republiky před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy v souvislosti se zhoršením nákazové situace v Evropě a se začátkem jarních tahů migrujícího ptactva z území s nepříznivou, případně neznámou nákazovou situací. Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 16.2.2006 od 0,00 hod. s výjimkou opatření uvedených v bodech 6 - 9, která nabývají účinnosti dne 21.2.2006 od 0,00 hod.

V Praze dne 14.2.2006

MVDr. Milan Malena, v.r.
ústřední ředitel SVS ČR

16. února 2006 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster