Aktuality

Zahájení IV. etapy zpracování povodňových plánů nemovitostí

31. srpna 2005 (st)

Přibližně 814 nemovitostí se bude týkat IV. etapa zpracování povodňových plánů, která proběhne v říjnu a listopadu letošního roku. Již v uplynulých letech byli občané města Olomouce informování prostřednictvím Radničních listů o projektu zpracování povodňových plánů nemovitostí a podnikatelských subjektů.

Poslední III. etapa tohoto zpracování proběhla v roce 2002 a její vymezení kopírovalo hranice záplavového území řeky Moravy a Bystřice na území města Olomouce z roku 1992.

V září roku 2004 bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje schváleno nové záplavové území, které na základě vyšších hodnot povodňových vod stávající záplavové území poněkud rozšířilo. Z těchto skutečností také vyplynula nutnost doplnit stávající data a informace z prvních tří etap o nově vzniklé území.

Na jednání Povodňové komise města Olomouce (PKM) dne 18. 7. 2005 byl tedy schválen návrh na provedení IV. etapy zpracování povodňových plánů, jeho časový harmonogram i formuláře pro získávání informací.

SYSTÉM IV. ETAPY

Na základě pověření budou jmenováni jednotliví pracovníci Magistrátu města Olomouce (MmOl) do funkce komisaře. Poté co budou komisaři řádně proškoleni a seznámeni s veškerými dokumenty se budou věnovat práci v terénu. Před každou pochůzkou je komisař povinen toto oznámit majiteli příp. správci nemovitosti, a to formou doručení „oznámení o vykonání pochůzky“ do schránky, příp. jinou formou.

Povodňové plány budou vyhotoveny vždy ve dvou výtiscích. Kopii obdrží vlastník (správce) nemovitosti, origi-nál bude dočasně uložen na odboru ochrany MmOl ke zpracování údajů do počítačové formy a poté skartován. Z každé pochůzky pořídí komisař zápis, ve kterém bude uvedeno datum, ulice, číslo popisné (příp. orientační), sumarizace nemovitostí na dané ulici (nemovitostmi se pro tyto případy rozumí rodinné i bytové domy), sumarizace podnikatelských subjektů a jiných objektů.

ROZSAH IV. ETAPY

IV. etapa je lokalizována podél hranic nově stanoveného záplavového území ze dne 17. 9. 2004 a týká se těchto ulic: Babíčkova, Boleslavova, Bořivojova, Břetislavova, Bystřinova, Buzulucká, Česká čtvrť, Dobrovského, Dolní Novosadská, Domovina, Dolní Hejčínská, Družební, Franklinova, Hanáckého pluku, Helceletova, Holická, Horní Hejčínská, Hviezdoslavova, J. Beka, J. Glazarové, Janíčkova, Jánského, Jeremenkova, Jeremiášova, Jižní, Kanadská, Kavaleristů, Kosmonautů, Koželužská, Kubíčkova, Lazecká, Lidická, Mrštíkovo nám., Na Pažitu, Na Struze, Na Střelnici, Nálevkova, Peškova, Pitsburská, Polská, Povelská, Požárníků, Přichystalova, Rooseveltova, Rožňavská, Rubešova, Ručilova, Řepčínská, Schweitzerova, Šlechtitelů, Sportovní, Teichmanova, Topolová, Tovární, U Černé cesty, U Morávky, U Rybníka, U Sokolovny, U Sportovní haly, V Křovinách, Vejdovského, Velkomoravská, Vlkova, Voskovcova, Za Andělskou.

Jedná se přibližně o 814 nemovitostí. Do seznamu nejsou zahrnuty nemovitosti, které se nacházejí na daných ulicích a již mají povodňový plán nemovitosti zpracován. O aktualizaci těchto povodňových plánů se zatím neuvažuje.

ČASOVÝ HARMONOGRAM IV. ETAPY

Přípravy na zpracování IV. etapy již byly zahájeny. V podzimních měsících se předpokládá práce v terénu a závěrem roku zpracování dat a vyhodnocení etapy.

Srpen, září 2005 – personální příprava a proškolení komisařů, vyrozumění majitelů nemovitostí o termínu zpracování dat a upozornění podnikatelských subjektů v záplavovém území o jejich zákonné povinnosti zpracovat povodňový plán a předložit jej ke schválení.

Říjen, listopad 2005 – zpracování povodňových plánů nemovitostí a využití zápisů z pochůzek pro monitoring podnikatelských subjektů. Na základě těchto zápisů budou dodatečně vyzvány ty podnikatelské subjekty, které doposud povodňový plán nezpracovaly. Následně bude celá etapa vyhodnocena a její výsledky předloženy na jednání PKM.

Prosinec 2005 – potvrzení souladu obdržených povodňových plánů právnických subjektů s Povodňovým plánem města Olomouce.

Leden 2006 – informování Rady města Olomouce o průběhu a výsledcích IV. etapy.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ IV. ETAPY

Souhrn informací o obyvatelích, jejich věkové struktuře nebo např. požadavcích na materiální pomoc při mimořádné události umožňuje lepší plánování a organizaci pomoci v lokalitách, které mohou být při povodni zaplaveny vodu. Tento ucelený soubor informací by měla završit právě IV. etapa.

Informujeme občany, že zpracování povodňového plánu u nemovitostí v záplavovém území je dle § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů jejich povinností. Žádáme tímto občany, aby v rámci svých možností úzce spolupracovali s komisaři při sběru údajů.

31. srpna 2005 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster