Aktuality

Přípravné práce k II. B etapě protipovodňové ochrany začínají

30. září 2017 (so)

Přípravu pro výstavbu II. B etapy protipovodňové ochrany centra Olomouce zahajuje Povodí Moravy, s. p. V rámci těchto prací dojde během října nejdříve k projednanému vykácení dřevin v místě připravovaných opatření, začne také geotechnický monitoring pasportizací nemovitostí, zejména v ulici Nábřeží. Pro obyvatele dotčených lokalit kácení znamená několikadenní dopravní omezení. Samotná stavba protipovodňových opatření začne nejdříve v březnu 2018.

Staveniště bude odborné firmě předáno v pondělí 2. října dopoledne. Kácení začne na pravém břehu řeky od v ulici Blahoslavova po ulici Šmeralova. Následně bude kácení pokračovat na levém nábřeží opět ve směru od mostu v Komenského ulici. Samotné kácení v okolí řeky Moravy by mělo začít 2. října. Harmonogram počítá s tím, že denně bude pokáceno asi pět stromů. Práce potrvají přibližně 18 pracovních dní.

Zákaz parkování se po celou dobu provádění prací bude týkat pouze ulice Blahoslavova v úseku od ulice Šmeralova po ulici Masarykova, kterými budou pokácené stromy převáženy ke zpracování. V ostatních ulicích bude parkování zakázáno pouze v době kácení a ihned po dokončení prací v těchto ulicích bude parkování opět povoleno. Řidiči by tedy měli sledovat doplňkové informace na zákazovém dopravním značení, kde budou pokyny aktuálně upřesňovány.

V průběhu přípravných prací nebude žádná z ulic celkově uzavřena pro dopravu. Jediné omezení provozu nastane ve chvíli, kdy bude kácen některý ze stromů. V tom okamžiku zastaví pověřený pracovník odborné firmy na krátkou dobu dopravu, kterou po přibližně patnácti minutách znovu obnoví.

Kácení předcházela projekční příprava a schválení náhradní výsadby. Vykáceno bude 55 stromů a 8 skupin keřů o rozloze 370 m². Pokácené dřeviny nahradí po dokončení protipovodňové ochrany nová výsadba. Ta zahrnuje 68 stromů a 315 m² keřové plochy dle projektu Ozelenění ulic Nábřeží a Blahoslavova, který zpracovala společnost Zahrada Olomouc. „Protipovodňová ochrana Olomouce je veřejným zájmem, který se snažíme řešit v souladu s veřejným zájmem ochrany přírody, proto byly s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů stanoveny i při povolování kácení přísné podmínky,“ ubezpečil Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí.

Na průběh kácení bude dohlížet biologický dozor, který zajistí, aby nedošlo k ohrožení volně žijících ptáků, netopýrů a hmyzu. Jako kompenzační opatření k ochraně hmyzu dojde na území města k vytvoření tzv. broukoviště. „Zajistíme transfer 15 kmenů s dutinami a dalších 15 kmenů na předem vybrané a odsouhlasené lokality. Kmeny stromů umístíme na základě odborného posudku do lokality Černovírský les,“ popisuje ekologická opatření generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. „Lokality vhodné pro vývoj saproxylofágního hmyzu byly vybrány ve spolupráci města Olomouc, Hnutí Duha Olomouc a dalších odborníků. Černovírský les byl vybrán jako konečná varianta pro umístění kmenů ve spolupráci se společností Lesy města Olomouce,“ upřesňuje Petr Loyka.

Projekt má za cíl zpřístupnit prostor veřejnosti a vytvořit nová odpočinková místa u řeky. „Chceme nejen dostat lidi blíže k řece, ale nabídnout jim také estetické prostředí. V ulici Blahoslavova mezi mosty, stejně jako v ulici Nábřeží, vznikne stromořadí z olší. Zelený pás mezi chodníky v blízkosti kostela bude osázen nižšími keři s dvěma stromy. Po celé délce nábřežní zdi nad bermou budou vysazeny popínavé rostliny, které přispějí k jejímu oživení,“ popisuje budoucí podobu veřejného prostoru generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

II. B etapa se týká úseku v centru Olomouce mezi křižovatkou u Bristolu a areálem univerzitních kolejí. Práce budou rozděleny do čtyř fází a potrvají 53 měsíců. Samotné stavební práce na protipovodňových opatřeních začnou nejdříve v březnu roku 2018.

Informace jsou k dispozici na stránce http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

30. září 2017 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster