Aktuality

Město pokračuje v mapování rizikových míst při bleskových povodních

8. prosince 2016 (čt)

Do další fáze se dostává projekt Riziková území při extrémních přívalových srážkách. Město bylo úspěšné při podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování studie proveditelnosti.

Cílem projektu je prevence a ochrana jednotlivých lokalit města před následky bleskových lokálních povodní, které vznikají následkem extrémních přívalových dešťů. Celkové způsobilé výdaje na řešení projektu činí 3 455 836 Kč, přičemž 85 % těchto nákladů bude hrazeno z poskytnutých dotačních prostředků.

„Tento typ povodní představuje sice jen lokální ohrožení, které však může mít pro zasažené území katastrofální následky,“ uvedl náměstek primátora Martin Major, odpovědný i za rezort ochrany obyvatelstva. „U těchto lokálních povodní je velmi obtížné predikovat, kdy a kde se vyskytnou. Mohou se objevovat i v lokalitách, kde nikdy dříve nebyly zaznamenány. Klimatické změny přitom nasvědčují tomu, že se s takovými extrémními srážkami budeme setkávat stále častěji,“ dodal náměstek Major. „Právě proto je důležité mít co nejlépe analyzovaný terén na území města a vytipované lokality, kde takové povodně mohou udeřit, a současně mít připravený i systém ochranných opatření.“

Letos v únoru vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu pro podávání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále OPŽP) na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření. Na základě této výzvy byla připravena projektová dokumentace pro žádost o dotaci.

Studie se zabývá analýzou odtokových poměrů v povodí malých vodních toků. Jejím cílem je návrh preventivních protipovodňových opatření nejen u vybraných vodních toků, ale i v přispívajících plochách vybraných kritických bodů v Olomouci včetně jejích místních částí.

Vybrané lokality lze ochránit například zachycením vody v krajině, současně nesmí vznikat soustředěný povrchový odtok a voda z přívalových srážek musí být neškodně odvedena mimo zastavěné území. V rámci projektu se tak počítá s úpravou kritických úseků vodních toků Adamovky, Stousky, Nemilanky a Křelovského potoka, výstavbou tří poldrů v katastru Topolany a Slavonín a dalších přírodně blízkých opatření v ohrožených lokalitách.

Výstupem studií proveditelnosti tak bude zapracování konkrétních návrhů v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí, posouzení jejich reálnosti včetně majetkoprávní analýzy, kalkulace nákladů a udržitelnosti projektu. Na podkladě studií proveditelnosti může město následně požádat o dotaci na samotnou realizaci.

Rada města Olomouce včera schválila pokračování projektu, kdy odbor ochrany ve spolupráci s odborem evropských projektů a investic nyní připravuje podklady pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele. Samotné zahájení prací předpokládáme v dubnu příštího roku.

8. prosince 2016 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster