Aktuality

Olomouc aktivně řeší i problematiku bleskových povodní

3. října 2014 (pá)

Olomouc dlouhodobě řeší problematiku povodňové ochrany města. Vedle povodňových opatření, chránící město před vysokou hladinou Moravy je kladen důraz i na problematiku stále častěji vyskytujících se přívalových povodní (tzv. bleskových povodní).

Řešení problematiky přívalových povodní bylo předmětem jednání představitelů města a zástupců městských částí, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2.října 2014.

„Bleskové povodně představují sice lokální ohrožení, které však může mít pro zasažené území katastrofální důsledky i s ohledem na skutečnost, že se mohou objevit i v místech, kde nikdy předtím nebyly pozorovány“, říká vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu Jan Langr. „Rovněž předpověď bleskových povodní je velice obtížná, vzhledem k tomu, že zasahují relativně malé území. Jedním z nástrojů jak lze těmto povodním předcházet je podrobná analýza konfigurace terénu. Její pomocí lze předem identifikovat zastavěná území a jejich části, které by v případě výskytu extrémní srážky mohly přívalové povodně ohrožovat,“ dodává Jan Langr.

Právě identifikace takovýchto ohrožených lokalit byla hlavním cílem projektu „Riziková území při extrémních srážkách“, který zadalo statutární město Olomouc. Prostřednictvím GIS analýzy byly vymezeny plochy náchylné ke vzniku povodní a identifikována místa, kde voda při povodni vstupuje do zastavěného území tzv. kritické body. Vedle sofistikovaných analytických informačních geografických systémů bylo nutné provést terénní průzkum za pomoci osob s místní znalostí.

O spolupráci byli požádáni i zástupci jednotlivých městských částí Olomouce. Společně s pracovníky odboru ochrany, který byl touto problematikou pověřen, prováděli podrobný terénní průzkum kritických bodů a ohroženého území. Do projektu tak byly zařazeny i podněty vyplývající z dřívějších zkušeností jednotlivých městských částí s přívalovými povodněmi.

Při následném zpracování výstupů analýzy a závěrů šetření bylo identifikováno celkem 34 kritických bodů v městských částech Droždín, Holice, Chválkovice, Nemilany, Lošov, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany a Týneček, pro které byly zpracovány katalogové listy obsahující podrobné informace o ohrožených lokalitách. Katalogové listy byly vyhodnoceny z hlediska zranitelnosti území do 4 kategorií (vysoká, střední a nízká rizikovost a vyřazené plochy). Pro kritická místa zařazená do vysoké a střední rizikovosti byl vypracován návrh doporučených preventivních, organizačních a technických protipovodňových opatření, se kterými byli zástupci městských částí na jednání detailně seznámeni.

Další samostatnou částí projektu bylo zpracování vzorového projektu v městské části Radíkov, který lze využít jako podklad pro žádosti k poskytnutí dotace z operačních programů životního prostředí na realizaci navržených opatření.

V rámci společného jednání se zástupci komisí městských částí seznámila náměstkyně primátora Mgr. Eva Machová přítomné s výstupy tohoto projektu a jeho dalším směřováním.

„Rada města Olomouce schválila zpracování žádosti na získání dotačního titulu z fondu Operačního programu životního prostředí na zpracování studií proveditelnosti pro deset nejvíce ohrožených lokalit (městské části Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Řepčín, Radíkov, Slavonín a Topolany).V případě, že město Olomouc bude úspěšným žadatelem, získá až 85% finančních prostředků na realizaci studií všech vybraných lokalit. Jejich součástí tak budou jak konkrétní návrhy protipovodňových opatření, tak i hydrologické modely, které určí i případné záplavové území ohroženého přívalovou povodní“, řekla náměstkyně primátora Eva Machová.

Zahájení prací na uvedené dokumentaci se předpokládá v průběhu roku 2015.

Fotografie

3. října 2014 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster