Aktuality

Aktualizace povodňových plánů

25. listopadu 2013 (po)

Vážení občané,
obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při zpracování povodňových plánů nemovitostí. V současné době připravujeme digitální povodňový plán města Olomouce, o jehož podrobnostech, účelu a přínosech se dozvíte v níže uvedených kapitolách.

Nedílnou součástí povodňového plánu jsou i povodňové plány ohrožených nemovitostí, které zpracovávají jejich vlastníci. Obracíme se proto na Vás s žádostí o vyplnění příslušného formuláře, který se zobrazí po zadání adresy Vaší nemovitosti ve „vyhledávači nemovitostí v záplavovém území“. Pro jeho vyplnění můžete využít níže uvedené vzory a příručky.

Vyplněné formuláře je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected] a nebo je lze osobně předat na detašovaných pracovištích, podatelně magistrátu nebo na odboru ochrany. Pokud ve Vašem okolí znáte další povodněmi ohrožené obyvatele, kteří nemají potřebné informace, upozorněte je, prosím, na tuto výzvu. Jelikož Vaše povodňové plány nemovitostí budou nedílnou součástí Digitálního povodňového plánu statutárního města Olomouce, žádáme Vás o jejich zpracování a odevzdání nejpozději do 20.12. 2013.

V případě nejasností, dotazů či ověření si povinnosti zpracování povodňového plánu Vaší nemovitosti se prosím obracejte na pracovníky odboru ochrany uvedené v kapitole „kontakty“.

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za pomoc při zpracování digitálního povodňového plánu města.

Vyhledávač nemovitostí v záplavovém území

TIP 1: U vyhledané nemovitosti se Vám zobrazí i předvyplněný formulář ke stažení.
TIP 2: V případě, že Vaše adresa nemovitosti nebyla nalezena, nejste v záplavové oblasti.

Vzory formulářů

Co je Digitální povodňový plán města a obce s rozšířenou působností Olomouc (ORP)

Povodňový plán statutárního města Olomouce a správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc zpracovávají dle § 71 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povodňové orgány jako preventivní opatření ochrany před povodněmi. Povodňový plán je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany, který určuje a řeší organizační a technická opatření.

Více informací »

Proč zpracovávat povodňové plány vlastníků nemovitostí

Povinnost zpracovat povodňový plán mají dle § 71 odst. 4 vodního zákona, všichni vlastníci nemovitostí ve stanoveném záplavovém území. Tato povinnost se vztahuje na stavby přímo ohrožené povodněmi nebo stavby, které mohou zhoršit průběh povodně. Vlastníci zpracovávají povodňové plány pro svojí potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce.

Více informací »

Povodňový plán nemovitostí právnických a podnikajících fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické osoby jako vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně zpracovávají povodňové plány podle § 71 odst. 4 (nebo jim byla uložena podle § 71 odst. 5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více informací »

Protipovodňová ochrana ve městě Olomouci

Město Olomouc v průběhu 20. století zasáhlo celkem 11 povodní, přičemž ta v červenci roku 1997 překonala všechny dosud historicky známé povodně. Jelikož se jednalo o povodeň, která svým rozsahem překonala veškeré měřící profily, byla její kulminace stanovena podle zaplaveného území na úrovni průtoku 784 m3.s-1 (Q=784 m3/s). Bezprostředně po povodni v roce 1997 byly vyhodnoceny vlivy záplav na katastrální území města a vypracována nová mapa rozlivu, který je na cca 1/3 území města.

Více informací »

Kontakt

Magistrát města Olomouce | Odbor ochrany
Palackého 14 | 779 11 Olomouc
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoby:

Více informací »

Rady a doporučení

Bližší informace jak se zachovat v případě nebezpečí povodně, za povodně a po povodni společně s dalšími doporučeními v souvislosti s jinými typy mimořádných událostí naleznete v elektronických příručkách na níže uvedených odkazech.

25. listopadu 2013 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster