Aktuality

Bezpečnostní rada města navštívila společnosti Farmak a Tomegas

21. listopadu 2012 (st)

Problematiku rizikových objektů na území města řešila na svém posledním jednání Bezpečnostní rada statutárního města Olomouce. Jedná se především o objekty, které na území města skladují a provozují činnost s nebezpečnými chemickými látkami.

Pracovní jednání členů rady se proto tentokrát uskutečnilo přímo u vybraných společností. Cílem bylo prověřit stav podnikové dokumentace a úroveň bezpečnosti při provozu firem v návaznosti na ochranu obyvatel města Olomouce.

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 členové bezpečnostní rady společně s náměstkyní primátora Evou Machovou navštívili dva vybrané podniky. Jako první se uskutečnila prohlídka u společnosti Tomegas, s.r.o., která v areálu Moravských železáren skladuje a dále distribuuje zkapalněný plyn, tzv. LPG (propan – butan). Jako druhý v pořadí si rada prohlédla areál firmy Farmak a.s., jejímž předmětem činnosti je zejména výroba léčivých látek – farmaceutických produktů.

Zástupci obou společností seznámili bezpečnostní radu s provozovanou činností a společně diskutovali problematiku, která souvisí s ochranou obyvatel v okolí firem.

V případě společnosti Tomegas s.r.o. se jedná o provozovatele, který je z pohledu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií zařazen do skupiny „B“ (tj. s vyšším množstvím nebezpečných látek). V této kategorii ukládá zákon vymezit tzv. zónou vnějšího ohrožení, ta je zde stanovena do vzdálenosti 1000 m. Z důvodu rozšíření provozu o plnírnu plynu probíhá v současnosti nové posouzení a celková aktualizace dokumentace, kdy Hasičský záchranný sbor společně s pracovníky odboru ochrany Magistrátu města Olomouce zpracovávají nový vnější havarijní plán. S návrhem dokumentace bude seznámena veřejnost a následně bude předložena bezpečnostní radou ke schválení primátorovi statutárního města Olomouce. V závěru tohoto procesu se předpokládá i vydání informačních brožur veřejnosti.

Další část jednání se uskutečnila u společnosti Farmak a.s. Vzhledem k tomu, že společnost prošla v posledních letech významnou restrukturalizací výrobních činností, stal se z původně velkoobjemového výrobce producent látek s výrazně menšími nároky na výrobní i skladovací kapacitu. V dnešním modernizovaném podniku tak došlo k celkovému snížení objemu chemických látek a přípravků včetně čpavkového hospodářství, čímž došlo k celkovému snížení rizika. Z uvedeného důvodu je tak dle zákona o prevenci závažných havárií společnost Farmak a.s. zařazena do nižší skupiny A (tj. z nižším množstvím nebezpečných látek), pro kterou se již zóna vnějšího havarijního plánování nestanovuje.

V závěru hodnocení může bezpečnostní rada konstatovat, že společnost Farmak a.s. naplňuje všechny legislativní požadavky v oblasti bezpečnostních a enviromentálních rizik. V případě společnosti Tomegas a.s. bylo rozhodnuto o vypracování odborné studie, zaměřené na posouzení bezpečnostního vlivu nově vybudované plnírny plynu na stávající sklad LPG.

Ing. Jan Langr
tajemník Bezpečnostní rady statutárního města Olomouce

21. listopadu 2012 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster