Aktuality

Stavba protipovodňových opatření ovlivní život Olomoučanů po tři roky

25. listopadu 2011 (pá)

Dvě etapy stavby protipovodňových opatření budou mít Olomoučané za sebou v roce 2013. Dvě největší však budou teprve před nimi. Aby mohlo být před velkou povodní ochráněno město jako celek, je potřebné zvýšit kapacitu koryta a přestavět dva mosty. Následná třetí etapa v roce 2016 – 2017 by pak měla udělat tečku za stavbami, které ovlivní život občanů města po několik let.

Nová nábřeží, parky, dva nové mosty, lávky a cyklostezky. Okolí řeky Moravy se stane pro obyvatele Olomouce novou rozvojovou a odpočinkovou zónou. Povodí Moravy totiž chce v roce 2014 zahájit stavbu rozsáhlých opatření (takzvaná etapa 2B), která dokážou ochránit historické centrum před více než dvousetletou vodou. Takzvaná třetí etapa se pak zajistí komplexní ochranu města před průtokem 650 m3/s. Tedy více než dvousetletým.

„V červnu 1997 a dubnu 2006 jsme pocítili sílu rozvodněné Moravy. Jsem proto velmi rád, že naše ulice budou v budoucnu od tohoto živlu uchráněny. Stavba nebude jednoduchá. Bude vyžadovat hodně trpělivosti všech, kteří se budou v Olomouci pohybovat. Výsledkem však bude nejen ochrana před povodněmi, ale také vznik nových nábřeží a odpočinkových zón. Řeka se tak skutečně stane součástí našeho života, který bude obohacovat a ne ohrožovat,“ uvedl primátor Olomouce Martin Novotný.

Stavbu má v plánu realizovat státní podnik Povodí Moravy. Ten nyní připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Zahájení stavby bude následně podmíněno získáním dotace z další etapy Programu prevence před povodněmi.

„V tuto chvíli diskutujeme s městem Olomouc o finální podobě opatření. Pro zpracování podrobného rozpočtu jsou pro nás důležité i takové detaily, jako je povrch na nových nábřežích či rozmístění stromů v nově vzniklém parku nedaleko vysokoškolského kampusu,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Protipovodňové úpravy této etapy začínají nad soutokem Mlýnského potoka (Střední Moravy) a končí nad mostem Komenského. Celkem se tak jedná o úsek dlouhý téměř tři kilometry. Hlavním cílem této II. B etapy je zkapacitnění koryta Moravy ve městě ze stávajícího dvacetiletého průtoku 384 m3/s na průtok 650 m3/s. K dosažení této ochrany je proto nutné vybudovat například nové ochranné zdi, rozšířit v některých úsecích koryto a postavit nové nábřežní zdi a hráze. Vzniknou nové přístupné bermy a nová nábřeží zejména u vysokoškolských kolejí, u ulic Kosmonautů, Nábřeží a Blahoslavova. Stavbaři postaví také dva nové mosty na místě dosavadních, které dnes brání průtoku velkých vod. Projektanti se také musí vypořádat s problematikou průniku říční vody do stokového systému města. Na několika úsecích budou odtěženy letité nánosy.

„Jsme si vědomi, že tato technická opatření změní ráz města. Proto od samého počátku spolupracujeme s architekty, kteří se podílejí na aktuálních projektech ve městě. Přestože trváme na tom, že stavba musí v první řadě plnit své protipovodňové funkce, nebráníme se diskuzi se zástupci města nad definitivní podobou,“ dodal generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Kromě staveb v těsné blízkosti koryta vzniknou také související projekty. vysokoškolského kampusu bude nový park s téměř 90 stromy a odpočinkovými zónami. Město Olomouc zase upraví prostranství kolem nábřeží. Nové chodníky se objeví v ulicích Nábřežní a Blahoslavova. Přes řeku také povedou dvě nové lávky pro pěší. Vznikne tak propojení koleje Univerzity Palackého s novým kampusem. Další lávka bude v místě soutoku s Mlýnským potokem.

Asi nejvíc ovlivní chod města stavba dvou mostů. Nynější mosty na ulici Komenského a Masarykově třídě tvoří při povodních „špunt“. Proto je součástí projektu protipovodňové ochrany výstavba mostů nových, kapacitnějších. „Nakonec jsme se rozhodli pro časově náročnější, ale pro obyvatele komfortnější variantu. Tedy stavbu mostů postupně, každý zvlášť. Navíc díky nové technologii budeme schopní zajistit provoz tramvajové dopravy po jedné koleji na mostě Masarykova po celou dobu přestavby,“ dodal primátor Martin Novotný s tím, že se město musí připravit i na další dopravní omezení.

O dalších projednaných podrobnostech stavby bude Povodí Moravy pravidelně informovat.

Základní informace o stavbě

Investor protipovodňových staveb: Povodí Moravy, s. p.
Investor stavby mostu Komenského: Olomoucký kraj
Investor stavby mostu Masarykova: město Olomouc
Náklady: odhad včetně přípravy projektu a výkupu pozemků je 880 mil Kč
Zahájení realizace: rok 2014
Délka ochráněného území: téměř 3 kilometry
Délka trvání stavby: 39 měsíců
Navazující stavby: etapa III (po dokončení etapy II B – v roce 2017 - 2018)

Jedná se o ohrázování Moravy od mostu Komenského až na severní okraj města Olomouce včetně ohrázování v místní části Hejčín a navýšení odsazených hrází v Černovíře

 

Stavba „zelené etapy“ protipovodňové ochrany Olomouce začne příští rok v únoru

Další etapa protipovodňové ochrany města Olomouce před téměř dvousetletým průtokem v řece Moravě odstartuje za tři měsíce. Obyvatelé Nových sadů a Nového světa se po dostavbě už nebudou muset obávat častých povodní.

Jednou za pětadvacet let. Taková je nyní pravděpodobnost, že Olomouc bude zaplavená velkou vodou. Po dokončení všech staveb protipovodňové ochrany bude hanácká metropole ochráněná před průtokem 650 m3/s. Tedy více než dvousetletým.

„Olomouc má šanci na rozvoj v lokalitách, které jsou dnes zapovězeny kvůli hrozbě povodní. Proto jsem velmi rád, že se nám daří navazovat na již započatou práci, kdy jsme v roce 2007 vybudovali obtokový kanál nad mostem Velkomoravská. Zahájení další etapy je signálem, že plány na tak rozsáhlou ochranu už za několik let budou skutečností,“ uvedl generální ředitel povodí Moravy Radim Světlík.

V únoru 2011 začne stavba další etapy - takzvané 2A. Ta počítá s a ohrázováním Moravy v úseku dlouhém více než 1,2 kilometru. Stavební stroje se budou pohybovat v místech mezi železničním mostem trati Nezamyslice Olomouc (poblíž křižovatky ulic Slavonínská a Střední novosadská) a soutokem Moravy s Mlýnským potokem (nad mostem Velkomoravská).

Jedním z cílů této etapy je „zkrocení“ vody tak, aby se nerozlila do území, ale vybřežila naopak do území, kde nezpůsobí zásadní škody. „Tohoto docílíme zvýšení stávajících hrází, vybudováním nových ochranných hrází a zdí a snížením levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem k umožnění nátoku do volného (inundačního) území. Současná široká berma pod ulicí Velkomoravská bude snížena a vznikne zde paralelní koryto a nový, asi 350 metrů dlouhý zelený ostrov,“ vysvětlil technicko-provozní ředitel Povodí Moravy Mojmír Pehal. Nové hráze vyrostou také kolem kojeneckého ústavu a areálu Povodí Moravy.

Povodí Moravy u této etapy dbalo na to, aby byly respektovány historické a přírodní souvislosti tohoto území. Projektanti zapracovali také připomínky ekologických organizací. Kromě již zmíněného paralelního koryta a nepřístupného ostrova budou realizovány i další revitalizační prvky k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů. Jedná se především srubový rybí úkryt, biotechnická dřevní opevnění a jessepy – tedy štěrkové pláže pro snadný pohyb živočichů.

„Proto by se tato etapa dala nazvat také jako „zelená“,“ dodal Pehal. V souvislosti s touto stavbou musí investovat devadesát milionů korun také město. To nyní zajišťuje, aby současný kanalizační sběrač C nebránil stavbě protipovodňových opatření. Do dubna příštího roku proto dělníci přeloží 832 metrů dlouhý sběrač za pravobřežní hráz. „Chtěli bychom také v budoucnu využít nově vzniklé účelové komunikace Povodí Moravy, aby ji mohli využívat i cyklisté,“ uvedl primátor města Olomouc Martin Novotný.

Základní fakta o protipovodňové ochraně Olomouce – etapa II. A

Investor: Povodí Moravy, s. p.
Financování: Ministerstvo zemědělství
Dodavatel: v současné době probíhá výběrové řízení
Náklady: odhad včetně přípravy projektu a výkupu pozemků je 330 mil Kč
Kolik se odtěží nánosů: více než 100 tisíc m3 nánosů
Navazující stavby: protipovodňová ochrana – etapa II B (v roce 2014) a III (po dokončení etapy 2B)

25. listopadu 2011 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster