Varovný a informační systém

Varovný a informační systém města Olomouce

12. ledna 2022 (st)

Rada města Olomouce schválila dne 7.3.2017 podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále OPŽP) pro projekt „Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce před povodněmi“. V říjnu 2017 byla pak schválena dotace na projektovou dokumentaci a realizaci uvedeného projektu. Na základě zpracované dokumentace bylo provedeno ve 4. čtvrtletí 2018 výběrové řízení na zhotovitele. Realizaci bude zajišťovat firma COLSYS s.r.o. Celkové způsobilé výdaje na řešení a realizaci projektu činí 73 395 323,32 Kč přičemž 70 % těchto nákladů bude hrazeno z dotačních prostředků.

Současný stav

Stávající systém varování a vyrozumění obyvatel města Olomouce je založen na využití sítě 44 elektronických sirén situovaných v intravilánu města a obecních rozhlasů nacházejících se v městských částech Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, Droždín, Holice, Chomoutov, Topolany, Nedvězí, Slavonín a Nemilany. Součástí systému jsou i vodočetné a srážkoměrné stanice. Elektronické sirény byly pořízeny převážně v letech 1999 až 2006. Pouze sirény situované v městských částech Svatý Kopeček a Nedvězí byly uvedeny do provozu v roce 2014. Stávající zařízení sice splňují základní požadavky na koncové prvky varovného a informačního systému (dále VIS), avšak s ohledem na jejich technické parametry se jeví v dnešní době jako mírně zastaralé a s ohledem na jejich určenou minimální životnost (10 let) dochází ke zvyšujícím se nákladům na jejich opravy a údržbu. Obecní drátové rozhlasy byly nainstalovány převážně v 70. a 80. letech minulého století. Pouze obecní rozhlasy ve Slavoníně a Radíkově byly zprovozněny v roce v roce 2005. Jedná se tedy převážně o zastaralé a často opravované systémy, jejichž velkým nedostatkem je i to, že nejsou napojeny na jednotný systém varování a vyrozumění HZS Olomouckého kraje.

Budoucí stav

Městský bezdrátový rozhlas je tvořen hlavním vysílacím a přijímacím pracovištěm, které bude umístěno v budově Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, záložním pracovištěm umístěném v budově městské policie dále 3 převaděči signálu a v neposlední řadě i bezdrátovými obousměrnými plně digitálními hlásiči s reproduktory (1832 ks), které budou rozmístěny na sloupech veřejného osvětlení po celém území města.

K přenosu signálu bude využíván kmitočet, který přidělil Český telekomunikační úřad pro komunikaci s obousměrnými koncovými prvky v rámci plně digitálního systému.

Městský bezdrátový rozhlas bude zařazen do jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) a bude přímo napojen na Krajské operační středisko HZS OL kraje a bude prioritně určen k varování a informování obyvatel při vzniku mimořádných a krizových situací. Dále pak pro zveřejňování informací o technických haváriích (výpadky el. proudu, plynu, vody aj.), informací a sdělení městského úřadu, rady města a zastupitelstva města a nekomerčních hlášení organizací a institucí zřízených městem. V neposlední řadě bude využíván i pro vyhlášení pátrání po nezvěstných osobách, případně jiných důležitých informací.

Celý systém bude doplněn o 2 vodočetné stanice určené k monitorování vodních toků Mlýnský potok a Bystřice v případě hrozících povodňových stavů a 1 srážkoměru, který bude umístěn v městské části Neředín a bude určen k monitorování přívalových srážek pro problematickou oblast Řepčína. Realizace srážkoměru je plánována i s ohledem na další plánovaný rozvoj zástavby v této oblasti

Příloha

Fotografie

12. ledna 2022 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster