Praktické rady a doporučení >> Životní situace

Tísňové linky

  • Tísňová linka: 112
  • Hasiči: 150
  • Záchranná služba: 155
  • Městská policie: 156
  • Policie: 158

Odbor ochrany MMOl
Telefon: 588 488 521
odb.ochrany@olomouc.eu

Počasí

Životní situace

5. března 2015 (čt)

Nebezpečí vzniku mimořádné události: varování obyvatel

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím vzniku mimořádné události se provádí pomocí sirén varovným signálem „Všeobecná výstraha“, tedy kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén je tón výstrahy doplněn mluveným slovem. Následná informace pro obyvatelstvo se provádí hromadnými sdělovacími prostředky, elektronickými sirénami s mluveným slovem a vyhláškami obyvatelstvu.

Pořádání akcí s předpokládanou účastí většího počtu osob

V případě pořádání veřejné akce, při které se předpokládá účast většího počtu osob, organizátor akce odpovídá za plnění podmínek požádní ochrany a předkládá proto zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti na pracoviště odboru ochrany Magistrátu města Olomouce.

Potvrzení souladu povodňového plánu stavby s Povodňovým plánem statutárního města Olomouce

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území města Olomouce, mají jejich vlastníci popř. uživatelé za povinnost ve smyslu § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zpracovat povodňový plán nemovitosti. Zpracovaný povodňový plán nemovitosti následně předkládají k potvrzení souladu s povodňovým plánem statutárního města Olomouce.
Investor stavby je povinen zpracovat povodňový plán po dobu stavby v případě, že budou probíhat stavební práce v záplavovém území.

Překážka na vodním toku

Překážky nacházející se v korytě vodního toku (kmeny stromů resp. jiné naplaveniny) jsou příčinou zhoršení odtokových poměrů především v profilu propustků a mostů. Aby nedošlo k rozlivu vody mimo koryto, je nezbytně nutné uvedené překážky neprodleně odstranit.

Vyjádření k záplavovému území

Poskytnutí informace zda se pozemková nebo stavební parcela nachází v záplavovém území města Olomouce.

Výpůjčka vysoušečů a topidel

Nenároková pomoc občanům statutárního města Olomouce při odstraňování následků mimořádných událostí. Přístroje jsou zapůjčovány na dobu 2 týdny.

Vznik mimořádné události typu: chemický nebo radiační poplach

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím vzniku mimořádné události se provádí pomocí sirén varovným signálem „Všeobecná výstraha“, tedy kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén je tón výstrahy doplněn mluveným slovem. Následná informace pro obyvatelstvo se provádí hromadnými sdělovacími prostředky, rozhlasovými vozy, elektronickými sirénami s mluveným slovem a vyhláškami obyvatelstvu.

Vznik mimořádné události typu: nebezpečí zátopové vlny

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím vzniku mimořádné události se provádí pomocí sirén varovným signálem „Všeobecná výstraha“, tedy kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén je tón výstrahy doplněn mluveným slovem. Následná informace pro obyvatelstvo se provádí hromadnými sdělovacími prostředky, elektronickými sirénami s mluveným slovem a vyhláškami obyvatelstvu.

Vznik mimořádné události typu: živelné pohromy, ekologické havárie, hromadné dopravní nehody

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím vzniku mimořádné události se provádí pomocí sirén varovným signálem „Všeobecná výstraha“, tedy kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén je tón výstrahy doplněn mluveným slovem. Následná informace pro obyvatelstvo se provádí hromadnými sdělovacími prostředky, rozhlasovými vozy, elektronickými sirénami s mluveným slovem a vyhláškami obyvatelstvu.

Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce dle zákona č. 239/2000 Sb., integrovaném záchranném systému

Magistrát města Olomouce, zastoupený odborem ochrany je dotčeným orgánem při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 15 odst. 5 a ve smyslu § 33 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu 25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

5. března 2015 (čt)
© Statutární město Olomouc